3P+H Service s.r.o.

Fyzická ostraha majetku a osob

Bezprostřední ostraha areálů, ochrana osob a majetku, vstupní a výstupní režim osob a dopravních prostředků, pravidelná

pochůzková činnost. 


 FYZICKÁ OCHRANA JE ČINNOST POSKYTUJÍCÍ OCHRANU MAJETKU I OSOB A ZAHRNUJE TYTO SLUŽBY:

·         specializovaná ostraha obchodních domů a průmyslových objektů

·         obsluha operačních středisek (včetně kamerových systémů)

·         obsluha telefonních ústředen, podatelen a zajištění jiných administrativních služeb

·         recepční služba

·         služby hotelových detektivů

·         komplexní služby parkovišť

·         pořadatelská služba

 

Bezpečnostní pracovník – strážný na objektu vrátnice nebo recepce je zpravidla první osobou, se kterou se návštěvník při vstupu do areálu hlídaného objektu setká. Pracovníci ostrahy jsou v době výkonu služby řádně ustrojeni a upraveni v souladu s výstrojním řádem společnosti, službu vykonávají ve stejnokroji opatřeném služebním průkazem a jsou vybaveni věcnými obrannými prostředky. Bezpečnostní pracovníci jsou pravidelně proškolováni, odbornou způsobilost prokazují certifikátem o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti s dílčí kvalifikací strážný.

 

SYSTÉM OCHRANY MAJETKU SPOČÍVÁ ZEJMÉNA V PLNĚNÍ OBECNÝCH ÚKOLŮ SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB PŘI OSTRAZE OBJEKTU:

1) kontrolní propustková služba – zpravidla na pevných stanovištích

·         zamezení neoprávněného vstupu (odchodu) osob nebo vjezdu (výjezdu) motorových vozidel do objektu a mimo objekt

·         kontroly osob a dopravních prostředků s cílem zjištění neoprávněného vnášení a vynášení nebo přepravy věcí

2) kontrolní činnost zabraňující rozkrádání, ztrátám, poškozování, zničení či zneužívání majetku spočívá především v

·         kontrole uzamčenosti dveří a oken

·         kontrole neporušenosti obalů

·         kontroly úplnosti zařízení, vybavení apod.

3) ostraha doplněná pochůzkovou činností zaměřená na plnění následujících úkolů

·         nedovolit vstup a odchod nepovolaných osob a vjezd a výjezd neoprávněných vozidel do objektu a mimo objekt spolu s nedovoleným vnášením a vynášením nebo přepravou věcí mimo kontrolní propustkovou službu

·         zabránit vzniku mimořádných událostí nebo zmenšit jejich následky v objektu (požár, výbuch plynu, únik vody, živelné pohromy)

4) realizace zásahů – bezpečnostních opatření při mimořádných událostech silami bezpečnostních pracovníků nebo s jinými subjekty (Policie ČR, hasiči)

·         doplňková opatření realizovaná po dohodě s vedením objektu

·         systém opatření prevence a opatření při vzniku mimořádných situací a krizových jevů v objektu a jeho bezprostřední blízkosti

5) vyrozumění instituce poskytující první pomoc, jako jsou havarijní služby (voda, plyn, energetika), záchranné zdravotní služby apod.

 

6) obsluha EPS a kamerového systému, vedení dokumentace